Scrum myself: Tuần 2

 • Tuần trước
  •  Chắn:
   • Hoàn thành thiết kế bàn chơi (Chưa xong, đạt 60%)
   • Lên danh sách các màn hình cần thiết kế (Chưa làm)
   • Hoàn thành thêm 2 màn hình nữa (Chưa làm)
  • Monster:
   • Áp dụng toàn bộ UI mới (DONE)
 • Tuần này:
  • Chắn:
   • Hoàn thành thiết kế bàn chơi
   • Lên danh sách các màn hình cần thiết kế
   • Hoàn thành thêm 2 màn hình nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.