Scrum myself: Tuần đầu tiên

Tuần này làm gì:

  • Chắn:
    • Hoàn thành thiết kế bàn chơi
    • Lên danh sách các màn hình cần thiết kế
    • Hoàn thành thêm 2 màn hình nữa
  • Monster:
    • Áp dụng toàn bộ UI mới