Nhất tiểu hòa thượng / Không đăng nữa

Lúc đầu NTHT có nhiều bài học về cuộc sống, rất hay và ý nghĩa.

Sau này tự dưng thấy toàn tình cảm đôi lứa, vẫn hay nhưng bỗng thấy không hạp nữa, dừng đăng ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.