GEN ZAI

Một lớp người mới đang hình thành trong xã hội, đấy là các bạn GEN ZAI, những người Gen Z thạo dùng Generative AI, tiên phong trong nắm bắt công nghệ này. Họ sẽ là những người lao động với năng suất vượt trội trong tương lai gần khi sở hữu nhiều kĩ năng diện rộng (general skills) mà lớp người lao động kiểu cũ không theo kịp.