Scrum myself: Tuần 2

Tuần trước  Chắn: Hoàn thành thiết kế bàn chơi (Chưa xong, đạt 60%) Lên danh sách các màn hình cần thiết kế (Chưa làm) Hoàn thành thêm 2 màn hình nữa (Chưa làm) Monster: Áp dụng toàn bộ UI mới (DONE) Tuần này: Chắn: Hoàn thành thiết kế bàn chơi Lên danh sách các màn hình cần thiết kế Hoàn thành thêm 2 màn hình nữa

Continue reading