Scrum myself: Tuần 2

Tuần trước  Chắn: Hoàn thành thiết kế bàn chơi (Chưa xong, đạt 60%) Lên danh sách các màn hình cần thiết kế (Chưa làm) Hoàn thành thêm 2 màn hình nữa (Chưa làm) Monster: Áp dụng toàn bộ UI mới (DONE) Tuần này: Chắn: Hoàn thành thiết kế bàn chơi Lên danh sách các màn hình cần thiết kế Hoàn thành thêm 2 màn hình nữa

Continue reading

Đức phật đi đái

Thuở nhỏ, câu hỏi đầu tiên của tôi về Phật là liệu khi Đức Phật uống nhiều nước thì ngài có đi đái hay không. Lớn lên, rồi cuộc sống rồi cơm áo rồi ân oán tình thù cứ xoay vần làm cản trở nhiều lần định tiếp cận Phật của tôi. Tôi chỉ muốn tiếp cận để tìm hiểu xem thực sự nếu ngài uống nhiều nước, thì ngài có đi đái hay không. Mới đầu tiếp cận, thì bạn cũng quá hiểu, Phật là một sự khủng khiếp, quyền năng vô thượng. Đến Tôn Ngộ Không là anh hùng trong mắt bọn chúng tôi, mà Phật lật tay phát úp gọn. Một mảnh bùa gán lên là năm

Continue reading